برنامه های آموزشی استان تهران

مدیر دورهتاریخدرسمدرسکد دوره
07 اسفند ماهتغذیهاستاد امیریبدنسازی درجه دو 72024-72025
08 اسفند ماهحرکات اصلاحیاستاد حسینیبدنسازی درجه دو 72024-72025
09 اسفند ماهفیزیولوژیاستاد قربانیبدنسازی درجه دو 72024-72025
10 اسفند ماهطراحی تمریناستاد قدرتیبدنسازی درجه دو 72024-72025
11 اسفند ماهسیستم های تمریناستاد علیپوربدنسازی درجه دو 72024-72025
امیر افشار 0910518039814 بهمن ماهآناتومی و بیومکانیک72081-72082 فانکشنال
امیر افشار 0910518039815 بهمن ماهطراحی تمرین فانکشنال برای افراد عمومی72081-72082 فانکشنال
امیر افشار 0910518039816 بهمن ماهطراحی تمرین فانکشنال برای رشته های ورزشی72081-72082 فانکشنال
امیر افشار 0910518039817 بهمن ماهطراحی تمرینات فانکشنال برای رفع ناهنجاری و بازتوانی72081-72082 فانکشنال
امیر افشار 0910518039818 بهمن ماهآموزش حرکات فاکشنال72081-72082 فانکشنال
امیر افشار 0910518039821 بهمن ماهپرسنال ترینیگ 72095-72096
امیر افشار 0910518039822 بهمن ماهپرسنال ترینیگ 72095-72096
امیر افشار 0910518039823 بهمن ماهپرسنال ترینیگ 72095-72096
امیر افشار 0910518039824 بهمن ماهپرسنال ترینیگ 72095-72096
امیر افشار 0910518039825 بهمن ماهپرسنال ترینیگ 72095-72096
مربیگری مچ اندازی 71942-71943
مربیگری مچ اندازی 71942-71943
مربیگری مچ اندازی 71942-71943
مربیگری مچ اندازی 71942-71943
مربیگری مچ اندازی 71942-71943
داوری مج اندازی 71944-71945
داوری مج اندازی 71944-71945
داوری مج اندازی 71944-71945
داوری مج اندازی 71944-71945
داوری مج اندازی 71944-71945

سرفصل دروس

بدنسازی درجه سهبدنسازی درجه دوبدنسازی درجه یکفیتنس درجه سهفیتنس درجه دوفیتنس درجه یکفیتنس فانکشنالفیتنس گروهیپرسنال ترینیگفیتنس چلنج درجه سه
تغذیه و مکملتغذیهدانش طراحی هایپرتروفیتغذیهتغذیهآناتومی و بیومکانیکابزار غربالگری سلامتی ورزش گروهی. فیزیولوژی برای مربیان فیتنس
آناتومیحرکات اصلاحیابر سیستم های تمرینی نوینآناتومیآناتومیطراحی تمرین فانکشنال برای افراد عمومیحرکت شناسی. آناتومی. بیومکانیک
فیزیولوژیفیزیولوژیبررسی رژیم های مختلف در هایپرتروفی - کاتفیزیولوژیفیزیولوژیطراحی تمرین فانکشنال برای رشته های ورزشیاصول راهنمای تغذیه و وضعیت های خاص شاگردان
سیستم های تمرینیطراحی تمرینتجزیه تحلیل و مقایسه حرکات بدنسازیطراحی تمرینطراحی تمرینطراحی تمرینات فانکشنال برای رفع ناهنجاری و بازتوانیکروگرافی و طراحی تمرینات گروهی با ریتم موزیک و کلاس های فیتنس گروهی
طراحی تمرینسیستم های تمرینشناخت مکانیزم های خستگی و استراتژی های ریکاوریفاکتورهای فیتنسفاکتورهای فیتنسآموزش حرکات فاکشنالتعامل با شاگرد. مسائل حقوقی مهارت های ارتباطی مربی
داوری (فقط برای آقایان
فنی تخصصی (فقط برای بانوان