برنامه های آموزشی فدراسیون

سرفصل دروس

بدنسازی درجه سهبدنسازی درجه دوبدنسازی درجه یکفیتنس درجه سهفیتنس درجه دوفیتنس درجه یکفیتنس فانکشنالفیتنس گروهیپرسنال ترینیگفیتنس چلنج درجه سه
تغذیه و مکملتغذیهدانش طراحی هایپرتروفیتغذیهتغذیهآناتومی و بیومکانیکابزار غربالگری سلامتی ورزش گروهی. فیزیولوژی برای مربیان فیتنس
آناتومیحرکات اصلاحیابر سیستم های تمرینی نوینآناتومیآناتومیطراحی تمرین فانکشنال برای افراد عمومیحرکت شناسی. آناتومی. بیومکانیک
فیزیولوژیفیزیولوژیبررسی رژیم های مختلف در هایپرتروفی - کاتفیزیولوژیفیزیولوژیطراحی تمرین فانکشنال برای رشته های ورزشیاصول راهنمای تغذیه و وضعیت های خاص شاگردان
سیستم های تمرینیطراحی تمرینتجزیه تحلیل و مقایسه حرکات بدنسازیطراحی تمرینطراحی تمرینطراحی تمرینات فانکشنال برای رفع ناهنجاری و بازتوانیکروگرافی و طراحی تمرینات گروهی با ریتم موزیک و کلاس های فیتنس گروهی
طراحی تمرینسیستم های تمرینشناخت مکانیزم های خستگی و استراتژی های ریکاوریفاکتورهای فیتنسفاکتورهای فیتنسآموزش حرکات فاکشنالتعامل با شاگرد. مسائل حقوقی مهارت های ارتباطی مربی
داوری (فقط برای آقایان
فنی تخصصی (فقط برای بانوان